Univerzita J. Selyeho bola zriadená Národnou radou Slovenskej republiky zákonom č. 465/2003 Z.z. z 23. októbra 2003, s účinnosťou od 1. januára 2004. Je jedinou samostatnou verejnou vysokou školou na Slovensku, ktorá vyučuje v jazyku národnostnej menšiny – v maďarskom jazyku. Je najvyšším článkom výchovy a vzdelávania v národnostnom jazyku počnúc materskou školou až po univerzitu. Jej založenie bolo historickou udalosťou v dejinách vysokoškolského vzdelávania na Slovensku i v rámci Európskej únie.

Univerzita J. Selyeho je vrcholnou vzdelávacou a vedeckou ustanovizňou. Poslaním univerzity, ako súčasti európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania je rozvíjať a šíriť vzdelanosť, vedomostnú spoločnosť, morálne hodnoty, harmonickú osobnosť a tvorivosť, prispievať k pestovaniu slobodného myslenia, vedeckého bádania. Univerzita J. Selyeho ako verejná vysoká škola je verejnoprávna a samosprávna inštitúcia, má právnu subjektivitu. Hlavnou úlohou Univerzity J. Selyeho pri napĺňaní jej poslania je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a tvorivého vedeckého bádania.

Univerzita J. Selyeho je otvoreným typom vysokej školy, v ktorej sa uplatňujú multikulturálne princípy vzdelávania. Univerzita vytvára také podmienky a formy vysokoškolského vzdelávania, v ktorých sa uplatňuje predovšetkým sloboda myslenia, samostatnosť, zodpovednosť, humanizmus, demokracia, tvorivosť, originálnosť vedeckého bádania, rôznorodosť výskumných metód, apolitickosť, kritickosť, objektívnosť a dialóg vo vzájomnom vzťahu pedagóga a študenta.

 

 

(Hore uvedené informácie sú z: https://www.ujs.sk/sk/univerzita/o-univerzite.html)