Vybrané a recenzované príspevky z konferencie budú uverejnené v časopise Eruditio–Educatio (http://e-eruditio.ujs.sk/).

Ostatné recenzované štúdia budú vydané v e-zborníku konferencie (s ISBN číslom).

Termín odoslania príspevkov: 13.decembra 2019

Šablóna

Zborník abstraktov

Zborník príspevkov